GÜNCEL
Giriş Tarihi : 12-08-2022 13:08

İhale tarihi 15 Ağustos

İhale tarihi 15 Ağustos

İhale tarihi 15 Ağustos

Katrancı Koyu Tabiat Parkı Mersinli Koyu günübirlik kullanım alanı kapı girişi ve plaj işletmeciliğinin kapalı teklif usulü ile ihale edileceği belirtildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Katrancı Koyu Tabiat Parkı Mersinli Koyu günübirlik kullanım alanı kapı girişi ve plaj işletmeciliği için ihale düzenlenecek. 15 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00’daki ihalenin Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenleneceği bildirildi. 

166 bin 250 TL muhammen bedel ile yapılacak olan ihalenin süresinin 7+13 yıl olduğu ifade edildi. Katrancı Koyu Tabiat Parkı Mersinli Koyu içerisinde 60 adet şezlong, 30 adet şemsiye, 5 adet loca-ahşap köşk bulunduğu öğrenildi. İhale usulünün 2886 Sayılı Kanunun 35. maddesi ve Hazine Taşınmazların İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 28. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif” usulü olduğu kaydedildi. 

İHALELERE KATILMA ŞARTLARI
İhaleye ait Şartname ve ekleri 4. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube Müdürlüğü’nün adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) ücret karşılığı satın alınabilir. İhale doküman bedeli 4. Bölge Müdürlüğü Muğla İl Şube Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin, Ziraat Bankası Muğla şubesi nezdindeki TR 18 0001 0002 0157 3520 4050 01 no’lu hesabına yatırılacaktır.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İHALE KOMİSYONUNCA İSTENEN BELGELER:
1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak (Noter tasdikli nüfus cüzdanı sureti ile belgelenecek), tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye'de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.
2- Kanuni ikametgâh sahibi olmak.
3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.
4- Bu iş için 1.662.500,00 TL tutarına veya Muhammen Bedelin 10 katına denk gelecek kullanılmamış nakit veya kredisine dair mali durum bildirimine yönelik banka veya özel finans kuruluşunun ilgili şubesinden veya Genel Müdürlüğünden alınmış Banka Referans Mektubu ve Referans Mektubunu teyit niteliğinde onay belgelerinin aslını vermek.
5- İsteklinin son üç yıl içerisindeki yıllık ortalama cirosunun 1.662.500,00 TL ve üzerinde olduğuna dair Yeminli Mali Müşavir onaylı belgeyi vermek. Ortak girişim olması halinde ortaklardan birisinin bu belgeyi sunması yeterli kabul edilecektir.
6- Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek
a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.
b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

DenizDeniz