FETHİYE
Giriş Tarihi : 01-07-2024 22:06

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti


Fethiye Belediyesi Temmuz Ayı Meclis toplantısı gerçekleşti. Üç tanesi gündem dışı olmak üzere 9 madde oy birliği ile geçti.
 
Fethiye Belediye Meclisi, Başkan Alim Karaca’nın Başkanlığında Toplandı. Meclis, Temmuz ayı karar özetinin okunmasıyla başladı.

03/06/2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonuna havale edilen T.C. Muğla Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 03/05/2024 tarih ve 12547582 sayılı yazısında; Muğla Kadastro Müdürlüğünce Muğla İli, Fethiye İlçesi Gökben Mahallesinde 3402 Sayılı Kadastro Kanununa göre yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere söz konusu mevkii ve zemini bilen bilirkişi olabilecek, Gökben Mahallesi Muhtarlığının 21/05/2024 tarih ve 25292 sayılı dilekçesi ile Belediyemize bildirilen; Ramazan oğlu Ahmet ALKAYA’nın, Ramazan oğlu Asım KOÇ’un, Ömer oğlu Yaşar DİKBAŞ’ın Hasan oğlu Asim KÖR’ün ve Mahmut oğlu Mesut KARASU’nun 3402 Sayılı Kadastro Kanununa göre yapılacak olan kadastro çalışmasında Bilirkişi olarak seçilmelerine ilişkin olarak hazırlanan Diğer İşler ve Yönetmelikler Komisyonu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

03/06/2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havale edilen Fethiyespor Kulübü Vekili Av.Aybike ŞAHİN’in 21/05/2024 tarih ve 25249 sayılı dilekçesindeki; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kesikkapı Mahallesi, 351 ada 341 nolu 1/1000 Ölçekli II. Etap Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde “Spor Tesisi Alanı” olarak tanımlı, Mülkiyetinin 4/5 payı Fethiyespor Kulübü Derneği adına, 1/5 payı ise Belediyemiz adına kayıtlı parselin İmar Planı Değişikliğinin Belediyemizce hazırlanması veya hazırlatılması talebine ilişkin olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

03/06/2024 tarihinde yapılan 2024 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için Tarife Komisyonuna havale edilen Belediyemiz İşletme Müdürlüğü bünyesine bağlı olan tesislerimizde uygulanması planlanan fiyat tarife değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan Tarife Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. Maddesi uyarınca Kadro İptal ve İhdasların yapılmasına ilişkin Meclise havaleli 24/06/2024 tarih ve 135958 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Dışı olarak, Zabıta Müdürlüğü’nün, Mehmet SELÇUK’un 22/05/2024 tarih ve 25504 sayılı dilekçesindeki talebine istinaden; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29 uncu ve 30 uncu maddelerine göre Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi, 103. Sokak, No: 6 adresinin İçkili Yerler Krokisine dahil edilip, edilmeyeceği hususuna ilişkin Meclise havaleli 25/06/2024 tarih ve 136010 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündem Dışı olarak, Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Recep GÜZEL’in 02/02/2024 tarih ve 6403 sayılı dilekçesine ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının 14/12/2023 tarih ve 268279 sayılı yazısına istinaden; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi 1/1000 Ölçekli Karaçulha Uygulama İmar Planı Hükümlerinin bodrum katlarla ilgili hükümlerin detaylandırılarak hazırlanmasını ve Plan Notu Değişikliği dosyasının Belediyemizce hazırlanıp, hazırlanmayacağı talebine ilişkin Meclise havaleli 28/06/2024 tarih ve 136737 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündem Dışı olarak, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün, Çakmakkaya Gayrimenkul Ticaret A. Ş.nin 28/06/2024 tarihli dilekçesine istinaden; adına kayıtlı olan Ford marka Focus 1,5 TDCI 115PS 88 AT Titanium STİL 4K Model aracın ivasız ve şartsız olarak Belediyemize hibe talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesi “l” bendine göre hibe kabulüne yetkili olan Başkanlık Makamı tarafından 28/06/2024 tarih ve 136571 sayılı Makam Oluru ile hibe talebinin kabul edilmiş olduğu, İlgili aracın Belediye adına Trafik Tescil işlemi ile Noter Bağış Sözleşmesi esnasında Noter Odası Başkanlığı’nın 01/09/2006 tarih ve 56 sayılı Genelgelerinde “Belediyelerin her yıl Bütçe Kanunu kapsamına giren yurt içi taşıtları hibe yoluyla edinmeleriyle ilgili işlemlerinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin “g” bendi ve 38. maddesinin “l” bendinde belirtilen şartlı ve şartsız hibelerde ilgili hükümler nazara alınmayacak, mutlak surette buna ilişkin Belediye Meclis Kararı istenecektir.” hükmü gereği, söz konusu aracın hibe işlemlerinin yapılması konusunun Meclisimizce görüşülmesi ve karara bağlanması hususuna ilişkin Meclise havaleli 28/06/2024 tarih ve 136731 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

AdminAdmin