GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-01-2022 09:51   Güncelleme : 06-01-2022 09:51

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN TBMM GENEL KURULU’NDA 298. SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ ÜZERİNE KONUŞTU

Gökcan: Kur üzerinden oynanan oyunları hep birlikte gördük ve ibretle izledik. CumhurbaşkanımızSayınRecepTayyipErdoğan’ınkararlıduruşuveuyguladığımızekonomikpolitikalarilekurdayaşananoyunlarıyinebozduk.

MİLLETVEKİLİ GÖKCAN TBMM GENEL KURULU’NDA 298. SIRA SAYILI KANUN TEKLİFİ ÜZERİNE KONUŞTU

 

Gökcan: Kur üzerindenoynananoyunlarıhepbirliktegördükveibretleizledik. CumhurbaşkanımızSayınRecepTayyipErdoğan’ınkararlıduruşuveuyguladığımızekonomikpolitikalarilekurdayaşananoyunlarıyinebozduk.

 

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda ErolGökcanveZonguldakMilletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun ilk imzalarıatarakteklifettiklerive  AK PartiMilletvekillerininimzalarıiledestekverdikleriBazıKanunlardaDeğişiklikYapılmasınaDairKanunTeklifiTBMM GenelKurulu’ndagörüşüldü.

 

KanununlehindekonuşanMilletvekiliGökcan;  “KanunteklifimizleÜlkeekonomimizingelişiminekatkısağlanacak, Yatırımcılarınönüaçılacak,  Uluslararasırekabetgücümüzartacak,  Kapasiteartırımıyapılansantrallerdeyerliaksamkullanımıdesteklenecek, Rafinelerin LPG depolamaihtiyaçlarıkarşılanacak, Vatandaşlarımızekonomikolarakdesteklenecektir.” dedi.

 

Vatandaşlarımızın, stokçuluk,  fırsatçılıkvebunabağlıolarakartan,  fahişfiyatlarla, karşıkarşıyakaldığınıvemağduredildiğinibelirtenGökcankonuşmasındaşubilgilereyerverdi.

 

Bazıürünlerdekifiyatartışlarınınbirsebebi, küreselemtiafiyatlarınınyükselişiyken, birsebebi de maalesefpiyasadakiaçgözlüfırsatçılardır.

 

Vatandaşlarımızı, fiyatartışlarınakarşıkorumakvetedarikzincirininbozulmamasıiçin,  gerçekanlamdastokçularlamücadeleedeceğiz.

 

"Stokçuluk" üretici, tedarikçiveperakendeişletmelerin, piyasadadarlıkyaratan, piyasadengesiniveserbestrekabetibozan, faaliyetleriiletüketicininmallaraulaşmasınıengelleyenfaaliyetler"dir.

 

İşletmelerinortayaçıkabilecek, ihtiyaçlarınıkarşılamakveüretiminkesintiyeuğramadandevamlılığınısağlamakamacıylabulundurduğu ham madde,yarımamulveyavarlıklariçinkullanılanstoktanımıilepiyasabozucubirdavranışbiçimiolanstokçulukkavramınınbirbirinekarıştırılmamasıgerekmektedir.

 

Pandemisürecindeekonomikfaaliyetlerindevamlılığınakatkısağlayacak, çoksayıdayasaldüzenlemeleryaptık.

 

PerakendeTicaretinDüzenlenmesiHakkındaKanundayapılandeğişiklikle;fahişfiyatartışıvestokçulukuygulamalarınıengellemekamacıylakamuveözelsektörtemsilcilerindenoluşan 13 üyeyesahipHaksızFiyatDeğerlendirmeKurulu’nuoluşturduk.

 

Stokçuluklamücadelekapsamında  da 6585 sayılıKanun'un"cezahükümleri" başlıklımaddesindedeğişikliğegidiyoruz.Stokçuların;  idari para cezasının alt veüstsınırınıyenidenbelirliyoruz.

 

Yapılandeğişiklikle, Cezalarınağırlaştırılarak, cezanınetkinliğininvecaydırıcılığınınartırılmasınıamaçlıyoruz.

 

Ayrıca,   cezanın alt veüstsınırlarıilebusınırlararasındakifarkıyenidenbelirleyerek, dahahakkaniyetliyaptırımuygulanmasınaimkansağlayacağız.

 

Caydırıcılığınartırılmasıamacıyla 50 bin lira olan alt sınırı 100 bin liraya, 500 bin lira olanüstsınırıise 2 milyonlirayaçıkarıyoruz.

 

 

Maalesef; stokçulukyapanfırsatçılarvehalkımızınemeğini gasp edenfirmalar var.Otomotivsektöründe bile stokçuluklakarşılaşıyoruz.Fahişfiyatartışlarıyaşanıyor.Stokçularayaklarınıdenkalsınlar..Üzerlerinekararlılıklagideceğiz. 

AK Partiİktidarlarımızdavatandaşlarımızınhakkınınasılkoruduysak, korumayadevamedeceğiz.

 

SayınCumhurbaşkanımız  da; stokçularıngözününyaşınabakılmayacakdiyerektavrını net olarakifadeetmiştir.

 

Vatandaşlarımızınlehinebirdüzenlemedahayapıyoruz.EsnafımızınTürkiyeOdalarveBorsalarBirliğiileOdalarveBorsalarKanunuuyarıncatahsiledilmesigerekenüyeborçlarını 31 Aralık 2022tarihinekadarerteliyoruz.

 

OdaveBorsaüyelerihakkındaborçlarındandolayıbaşlatılanicravetakipişlemleridurdurulacakvedurmasüresince zaman aşımısüresiişlemeyecektir.

 

Gökcan: Kur üzerindenoynananoyunları da hepbirliktegördükveibretleizledik.CumhurbaşkanımızSayınRecepTayyipErdoğan’ınkararlıduruşuveuyguladığımızekonomikpolitikalarilekurdayaşananoyunlarıyinebozduk.

 

AldığımıztedbirlerleTürkLiramızagüvenarttı.Ekonomikbüyüklüğümüz, oynananoyunlarınkaydadeğerbirekonomikgerekçesininvederinliğininolmadığınıgösterdi.

 

BugünTürkekonomisi, ufaktefeksarsıntılarladengesibozulmayacakkadarbüyükvegüçlüdür.Milletimizmüsteriholsun, 20 yıllıktecrübemizle her türlüsorununüstesinden el birliğiiçerisindegelmeyibaşardık, yinebaşarıyoruz.

 

İhracatta, yatırımdaveüretimdeyaşananyükselişibüyümerakamlarıyla da taçlandırıyoruz.

 

2021 toplamihracatımızıgeçenyılagöreyüzde 32,9 oranındaartırdık. 225 milyar 368 milyondolarlıkihracatilebirrekoradahaimzaattık.Kamuçalışanlarımızı da enflasyonaezdirmedikveezdirmeyeceğiz.

 

Muhalefetinesipgürlemesine, boşvaadlerinerağmenhalkımızınSayınCumhurbaşkanımızaveHükmetimizegüvenitamdır.

 

Biliyoruzki, inşaettiğimizgüvenzeminininarkaplanındaCumhurbaşkanımızSayınRecepTayyipErdoğan’avebizlereduyulaninançvardır.

 

Görüştüğümüzkanunteklifiile;Ülkeekonomimizingelişiminekatkısağlanacak,Yatırımcılarınönüaçılacak, Uluslararasırekabetgücümüzartacak,Kapasiteartırımıyapılansantrallerdeyerliaksamkullanımıdesteklenecek,Rafinelerin LPG depolamaihtiyaçlarıkarşılanacak,Vatandaşlarımızekonomikolarakdesteklenecektir.

 

Kanunun,  ülkemizvemilletimiziçinhayırlıolmasınıdiliyor, GaziMeclisimizisaygıileselamlıyorum.