DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Serdar Cemal Hoca İle Başka Boyut
Serdar Cemal Hoca İle Başka Boyut
Giriş Tarihi : 01-12-2020 16:27

DUA

DUA

Allahümme bisatveti ceberûti kahrike.

Ve bi sur’ati igaseti nasrike ve bigayretike.

Li’ntihâki hurumâtike

Ve bihimâyetike li menihtemâ bi âyâtike nes’elüke yâ Allâhü

Yâ Allâhü

Yâ Allâhü

Yâ semîu

Yâ mücîbü

Yâ karîbu

Yâ serîu

Yâ müntekımü

Yâ kahhâru

Yâ şedîdel-batşi

Yâ men lâ yu’cizühû kahrül-ceâbirati

ve lâ ya’zumü aleyhi helâkülmütemerrideti minel-mülûkil-ekâsirati

en tec’ale keyde men kâdenâ fî nahrihî ve mekra men mekera bî-nâ iâden ileyhi ve hufrate men hafera le-nâ vâkıan hüve fîhâ

ve men nasabe le-nâ şebeketel-hıdâi

ic’alhü yâ seyidî mesûkan ileyhâ

ve masîden fîhâ

ve esîran ledeyhâ

Allahümme bi hakkı Kâf hâ yâ ayn sâd

İkfinâ hemmel-ıdâ ve lakı hümür-radâ

Vec’alhüm li külli habîbin fîdâ

Ve sellit aleyhim âcilen-nikami fi-l yevmi ve gadâ

Allahümme beddid şemlehüm

Allahümme ferrık cem’ahüm

Allahümme fülle haddehüm Allahümme kallil addehüm

Allahümmec’alid-dâirete aleyhim

Allahümme ersilil-azâbe ileyhim

Allahümme ahrichüm min dâiratil-hılmi vel-lütfi

Ves’lübhüm müdüdel-imhâli

Ve ğulle eydiyehüm ilâ a’nâkıhim

Ver’bit alâ kulûbihim

Ve lâ tubellighümü’l- â’mâle “allahümme mezzikhum külle mümezzakin mezzaktehu intisâren

Li evliyâike ve enbiyâike ve rusülike

Allahümmen tesır lenâ intisâreke li ehıbbâike alâ e’daike

Allahümme lâ tümekkini’l-e’dâe fînâ ve lâ minnâ

Ve lâ tüsellid aleynâ bizünübinâ men lâ yerhamünâ “Hâ Mîm lâ yünsarûne.” Humme’l- emru ve câe’n- nasru

Fe aleynâ lâ yünsarûne

Allahümme bi hakkı “Hâ Mîm Ayn Sîn Kaf” hımâyetünâ min mâ nehâfü.

Allahümme kıne’l- esvâe ve lâ tec’alnâ mehallen li’l-belvâ.

Allahümme e’tına emele’r-recâi ve fevka’l-emeli

Yâ men bi fadlihi lifadlihi

Nes’elüke ilâhî el acel el acel

İlâhi el icâbete el icâbete yâ men ecâbe nûhan fî kavmihi

Yâ men nasara ibrâhîme alâ e’dâihî

Yâ men radde yûsufe alâ ya’kûbe

Yâ men keşefed’- durra an eyyûbe

Yâ men ecâbe da’vete zekeriyyâ

Yâ menkabile tesbîha yûnuse ibn mettâ

Nes’elüke Allahümme bi esrâri eshâbi hâzihi’d- deavâti’l- müstecâbeti en tetakabbele mâ bihi deavnâke ve en tü’dıyenâ mâ seelnâke

Encizlenâ va’deke ellezî veadtehû li ibâdike’l-mü’minîn

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn

İn kataat âmâlunâ veizzetike illâ minke

ve hâbe ve recâûne ve hakkıke illâ fîke in ebtaet gâretul erhâmi vebteaddet annâ ve esrig şey’en gâretallahi

yâ gâretallahi hussiyes’seyre musriaten fî hallin ukdetina

yâ gâretallahi ade’l-âdûne ve cârû ve recevnallahe mücîran

Ve kefâ billahi veliyen ve kefa billahi nasiran

hasbinallahu veniğmelvekîlu vela havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyil azîm selamün alâ nuhin fi’l-âlemîne

ve ala seyyidinâ Muhammedin fi’l-murselîne istecip lenâ âmîne âmîn âmîn

ve kutia dâbiru’l-kavmi ellezine zalemu velhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîne

ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain

MÂNÂSI :

YARDIM DUASI

Allahım!

Senin yüce kahredici kudretinin eziciliğine,

Ve imdâda yetişen nusretiyin-yardımıyın hızlılığına,

Ve Senin haram sınırlarıyın korumandaki sonsuz gayretine sığınıyoruz!

Âyetlerinle himâyene sığınanlar hakkı için,

Biz de Senden istiyoruz-diliyoruz

Yâ Allah! Yâ Allah! Yâ Allah!

Ey Mutlak duyucu-işitici!

Ey Dualara icâbet eden-karşılık veren!

Ey Bize bizden de yakın olan!

Ey En hızlı olan-her işi anında yapan!

Ey intikamları-öçleri alıp, suçluları kesin cezâlandıran!

Ey Galib-i Mutlak ve her an kahretmeye gücü yeten!

Ey Tutup kapıverişi-yakalayışı çok şiddetli olan!

Ey Hiçbir zorbanın gücü kendisini âciz bırakamayan yüce Zât!

Ey Kayserlerin mülkünden nice kibrine kulluk eden inatçıyı, helâk etmek kendisine zor gelmeyen yüce Zât!

İçlerinden bize karşı keyd-hile tuzağı kuranlara karşı Sen de onlara karşı kur keydi..

Bize karşı mekr-oyun-düzen içinde olanların mekirlerini döndür-başlarına geçir!

Bizim için durmadan kuyu kazanlara karşı Sen de bir kuyu kaz ve onun içine derhal düşsünler!

Ey Efendimiz!

Bizim için hile ile kandırma ağları-torları hazırlayanların üzerlerine bu işi yapanları sevk et!

Bizi avlamak isteyenlerin üzerlerine, onları avlayacak avcılar gönder!

O hilebâzlar onların elinde esir olsunlar!

Allahım!

“Kâf-Hâ-Ye-Ayn-Sad” hakkı için,

Bizi bu kötülerin şerrinden koru!

Bizim sevdiklerimize göz dikenlerin kendi sevdiklerini fedâ kıl!

Sevdiği evladını kendine düşman kıl!

Onların bu gün-yarın yapacakları kötülükleri için, âcilen intikam alıcıları-başlarına geçiricileri başlarına-üzerlerine musallat kıl!

Allahım! Topluluklarını dağıt!

Allahım! Kılıçlarını körelt-ağızlarını kır!

Allahım! Adetlerini-sayılarını azalt!

Allahım! Onları bir daire içinde çember altına al-hapis et!

Allahım! Üzerlerine azabını gönder!

Allahım! Onları hilm ve lütuf dairesinden çıkart!

Ve onların soyunun-sopunun uzayıp gitmesine izin verme ve ihmal-zaman tanıma ve meded dairesinden de çıkar!

Ve ellerini boyunlarına bağlı kıl! Sıkıla kalsınlar!

Ve kötü emellerine kavuşamamaları için onların kalblerini rabt et-çivile-sıkıştır-mühürle-kördüğüm et!

Allahım!

Onları büsbütün parçala-dağıt!

Seninin dostlarına enbiyâlarına, evliyâlarına, düşmanlarına karşı yardım edip öçlerini aldığın gibi bize de nusret ver-yardım et!

Allahım!

İçimizden ve bizden olanlara ayrılıp giderek düşmanlığa-kötülüğe katılmalarına imkan verme!

Bize acımayanları-merhamet etmeyenleri, günahlarımızdan dolayı bize musallat etme!

“Hâ-Mîm! Onlara yardım edilmez!” emri hükmolunduğunda, işler başladığında bize yardım et! Onları üzerimizde muzaffer kılma!

Allahım! “Hâ-Mîm-Ayn-Sin-Kâf” Hakkı için bizi onarlın korkusundan himaye et!

Allahım! Bizi kötülüklerden koru! Bizi belâlı yerlerde kılma!

Allahım! Senden emellerin üstünde bir ricâ-emeli vermeni dileriz.

Sana yapacağımız ricalardan dolayı düşündüğümüz emellerin de üstünde olanı ver!

Ey fâziletlilerin en fâziletlisi!..

İlâhî Senden istiyoruz!

Çabuk! Çabuk! Acele ver! Bir an önce!

İlâhî dualara icâbet, icâbetlere icâbet eden!

Ey Nuh Kavmi’ne karşı dualarına icâbet eden!

Ey düşmanlarına karşı İbrahim’e (as) yardım eden!

Ey Yusuf’u (as), Ya’kub’a (as) geri gönderen!

Ey Eyyüb’ün (as) dertlerini kaldıran!

Ey Zekeriyya’nın (as) duasını kabul eden!

Ey Metâ oğlu Yunus’un (as) tesbihini kabul eden!

Allahım!

Senden şu dualarını kabul ettiğin dua sahibi enbiyâların, evliyâların yüzü suyu hürmetine-sırları için !

Biz dualarımızı kabul edeceğine ve isteklerimizi vereceğine kesin olarak inanmaktayız!

Mü’min kulların için vâ’d ettiğin vâ’dini bizim için de tamamla!

Senden başka İlâh yoktur!

Sen Subhânsın! Şüphesiz ki ben zâlimlerden oldum!

Tüm ümitlerimiz kesildi, tek ümidimiz Sen’dedir!

Eğer rahmet bolluğun gecikirse, hayal kırıklığına uğrarsak, yine de Sen cevabımızı verirsin!

Eğer rahmetinin gelmesi gecikti diye hayal kırıklığına uğrar isek bunu bizden uzak kıl!

Ve en çabuk Allah Yardımına nâil kıl!

İçimizdeki kördüğümlerin hallinde-çözümlerini hissiyat olarak bize bildir! İçimize doğsun!

Ey düşmanlarına karşı yardım dileyip yalvaranların yardımına ezici gücüyle yetişen!

Dost olarak Allah yeter!

Yardım edici olarak Allah yeter!

Allah ne güzel Vekildir!..

Hiçbir potansiyel güç-havl veya hazır da olan güç-kuvvet yoktur,

Ancak Ali ve Azîm olan Allah’ınki hariç…

Âlemlerde selâm Nuh’a (as) olsun!

Ve mürselinler içinde Efendimiz Muhammed’e (sav) selâm olsun!

Duamızı kabul et!

Âmin! Âmin!

Zulmeden zâlimler kavminin kökünü kes!

Ve hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsusutur..

İmam-ı Hasan-I Şazelî(K.S.A)

Allahım!

Salât ü selâmımız Efendimiz Muhammed’e (sav), âilesine ve sahabilerinin cümlesine olsun!

NELER SÖYLENDİ?
@
Serdar Cemal Hoca İle Başka Boyut

Serdar Cemal Hoca İle Başka Boyut

DİĞER YAZILARI Uzun Adam 23-01-2021 10:34 Rızkınız Bollaşması için okunacak ayetler 13-01-2021 23:15 Niyet Amel'den Üstündür 11-01-2021 22:24 Kim Bir Kavme Benzerse 11-01-2021 22:22 Selam Alıp Vermek 10-01-2021 00:29 Seyir Halinde Bir Gemi 13-12-2020 21:11 Çok Mühim Salavat 13-12-2020 00:22 DUA 01-12-2020 16:27 Nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz ? 19-11-2020 14:23 Karabiber yağı faydaları 09-11-2020 07:09 En Büyük Nimet 09-11-2020 00:13 İslamın Ölüme Bakışı 08-11-2020 11:08 Müminin Sorumlulukları 06-11-2020 07:13 Rahmani Uyarı ! 04-11-2020 15:28 Selam Vermek ve Almanın faziletleri 30-10-2020 07:06 Mevlid Kandili’nde Yapılacak Duâ ve İbadetler 27-10-2020 22:43 İslam Barış ve Sevgi Dinidir 27-10-2020 14:58 Sen Ölünce Ne Oluyor Bak 25-10-2020 16:37 Alemi Berzah 23-10-2020 15:14 Anne Baba Hakkı 22-10-2020 06:18 Cennet Nasıldır 22-10-2020 06:11 Rabiulevvel İbadetleri Nelerdir 21-10-2020 07:11 En Etkili Şifa Ayetleri 20-10-2020 13:43 Ağlayarak Okudum 16-10-2020 07:43 Birlik Olalım 13-10-2020 15:42 Kuru Üzüm Faydaları 12-10-2020 12:13 İşte Bu Bizim Hikayemiz 10-10-2020 12:50 Davud ( a.s ) Mucizesi 09-10-2020 20:36 Kesinlikle Okumalısınız 08-10-2020 06:42 Salâvat Getirmenin Fazileti 07-10-2020 17:03 Asalet Üzerine Yazılmış Muhteşem Bir Hikaye 07-10-2020 16:48 Eyyub ( a.s ) 05-10-2020 13:41 Hadislerle kolay ve faziletli dualar 05-10-2020 13:31 05-10-2020 11:58 Vird-i Settar Duası 04-10-2020 17:39 Allah İçin Sevgi 04-10-2020 17:32 7 Ayet-i Kerime Sırları ve Hikmetleri 02-10-2020 14:54 Bir Tabak İncir 30-09-2020 19:46 Surelerin Fazileti 30-09-2020 06:46 Ahlakı Güzelleştirmek 28-09-2020 18:03 Hayırlısı Neyse O Olsun 28-09-2020 17:29 İki Lahmacuna Satılan Ev 26-09-2020 20:35 Fısıltı yada Taş 24-09-2020 06:29 Bu Dava Hak Davadır 16-09-2020 23:47 Günlük okunacak dualar 16-09-2020 21:21 Gün Birlik Olma Vaktidir 16-09-2020 09:49 En Faziletli 3 salat-ü selam 15-09-2020 18:49 Sinir Otu Çayı 12-09-2020 21:49 Nasiplimisin Kendini Test Et ! 10-09-2020 13:25 Ceviz Kurdu 08-09-2020 14:10 07-09-2020 05:36 BİR MALI KOLAY VE ACİL SATMAK İÇİN DUALAR.. 25-08-2020 22:26 Sadaka 22-08-2020 22:13 Islamda şehitlik mertebesi 15-08-2020 22:59 Bin hacdan hayırlı amel 15-08-2020 05:22 Rızk bolluk ve bereket için salavat 14-08-2020 06:35 Tebliğ 14-08-2020 06:31 Şeytanın Kirli Oyunu 11-08-2020 06:16 Fakir Çoban 07-08-2020 05:51 Hüseyin Hilmi Bin Saîd 05-08-2020 05:58 Hakka gönlünü,Aklını kurban etmeyenler 02-08-2020 23:19 Her Namazın Arkasından 02-08-2020 00:01 Arefe ve Terviye günü yapılacak ibadetler 28-07-2020 18:02 Teheccüd Namazı 27-07-2020 15:29 24 temmuz gazeteciler ve basın günü 24-07-2020 23:20 Iyi Müslüman Olmanın Alameti 21-07-2020 23:27 Dünyanın En Fakiri Hz İsa 20-07-2020 05:36 Abdestin Farzları 19-07-2020 20:30 Alternatif Tedavi 18-07-2020 21:37 Kanser ve Limon 18-07-2020 05:51 Kadın Aslında Çok Güçlüdür. 17-07-2020 19:48 Sürekli Yalnız Olmaktan Bıkmıyormusun 16-07-2020 13:51 Gavs,Gavsu'ul AZAM 12-07-2020 21:23 Sıkıntı Gideren Dualar 08-07-2020 23:24 Abdestin Çıktığı Yer 08-07-2020 16:53 Bursadan Kabeyi Seyretti 07-07-2020 10:52 Namazı terk eden küfür önderleriyle olur 02-07-2020 10:52 Bişr-i hafi hz. 02-07-2020 05:30 Namaza hiç bu açıdan baktınız mı ? 01-07-2020 22:38 Seyyid Şeyh Abdülkadir Geylani hz. 01-07-2020 17:09 İmam'ın Muhteşem Vefatı 30-06-2020 11:35 ANNE BABANIN, EVLADA TEVBE VE DUASI 29-06-2020 16:48 NUMEROLOJİ İLE AURA RENGİ SAPTAMA 21-06-2020 21:28 Sahabe 21-06-2020 01:07 Namaza neden subhaneke ile başlarız ? 20-06-2020 05:29 GİZLENEN ŞEYTAN? 14-06-2020 11:31 Şeyh Ali Tantavi'nin kızı anlatıyor 14-06-2020 10:53 Allah Dostlarını Inkar Etmek,Kuranı Inkar Etmek Demektir. 31-05-2020 12:05 Ömür Boyu Duaların Kabulü Için 19-05-2020 19:40 Rızklar Neden Daralır 17-05-2020 16:53 Burçların Esmaları 16-05-2020 22:06 OLMAZI OLDURAN SALAVAT 16-05-2020 14:37 Orucun faydaları 10-05-2020 02:19 Tenhada Allah’ı zikredip gözyaşı döken ki" 09-05-2020 19:56 HANGİ AĞRILARA NE OKUNMALI 09-05-2020 13:57 Niçin Oruç Tutuyoruz?: 06-05-2020 23:13 Ramazan'ın Başlıca Özellikleri 30-04-2020 22:59 Özel Dualar 27-04-2020 11:44 Kadir Gecesi Ne Zaman 26-04-2020 20:22 GELİN GÖNÜLLER YAPALIM 25-04-2020 23:28 SAHABELER 25-04-2020 23:11 Sadakanın adabı 21-04-2020 20:30 Allah'ı Memnun Etmek 20-04-2020 21:18 Kelebek 17-04-2020 22:08 Haklının Hakkı 17-04-2020 20:32 Kendimi sevmeye başladığımda 17-04-2020 06:05 Gönül Rahminden 11-04-2020 20:21 Doğumda ölümde kader 11-04-2020 10:05 Rabbim Bana Kulum Dedi 11-04-2020 06:22 Yaşlılardan Ögütler 08-04-2020 06:53 Heran Allah Bizimle 05-04-2020 23:05 Tüm sıkıntılarımız için güzel bir dua 05-04-2020 06:30 Salavat-ı şerife faziletleri 04-04-2020 13:02 Ben çağrılmayan yere gitmem 02-04-2020 05:50 Bir Torba Şeker 31-03-2020 20:52 Mor soğanın mucizevi etkisi 29-03-2020 19:41 Belalar neden yağıyor 29-03-2020 19:47 Müslüman Bilim Adamları 27-03-2020 23:45 Tövbe duası 27-03-2020 21:12 HASTALARA ŞİFA DUASI 27-03-2020 18:55 Hayırlı Cumalar 27-03-2020 11:59 Fahri kainat efendimiz. 26-03-2020 06:28 Ne kadar çok gazaplandırdık Rabbimizi 25-03-2020 15:21 Yerel Medya'nın Sorunları 22-03-2020 21:47 KABİRDE CESEDİ ÇÜRÜMEYEN İNSANLAR 22-03-2020 21:35 ANA SIRRI, ANA MAKAMI NEDİR? 30-12-2019 11:36 Hz. Muhammed (SAV) Ağlatan Olay 25-12-2019 12:05 ÖZÜMÜZE NASIL DÖNEBİLİRİZ..? 11-12-2019 19:09
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
9 Yaşında kızın yaşadıkları
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA