SİYASET
Giriş Tarihi : 12-04-2021 21:05   Güncelleme : 12-04-2021 21:10

‘'YA­PI­LAN YA­TI­RIM VE HİZMET­LER­DE ADA­LETLİ DAV­RA­NIL­MA­SI­NI İSTİYORUZ''

 ‘'YA­PI­LAN YA­TI­RIM VE HİZMET­LER­DE ADA­LETLİ DAV­RA­NIL­MA­SI­NI İSTİYORUZ''

‘'YA­PI­LAN YA­TI­RIM VE HİZMET­LER­DE  ADA­LETLİ DAV­RA­NIL­MA­SI­NI İSTİYORUZ''

AK Parti Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis Baş­ka­nı Hürol Önder ve MHP Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­lis Baş­ka­nı Selim Bağ­cı­oğ­lu, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si 2020 yılı fa­ali­yet ra­po­ru­na red oyu ver­me­le­ri­nin ne­de­ni­ni çok çar­pı­cı ve dü­şün­dü­rü­cü ge­rek­çe­ler­le ka­mu­oyuy­la pay­laş­tı.
''Aşa­ğı­da şa­şı­ra­rak oku­ya­ca­ğı­nız açık­la­ma­nın her sa­tı­rı­na im­za­mı­zı atı­yo­ruz. Bu açık­la­ma­yı oku­duk­tan sonra Osman Gürün'e neden Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı değil de, Men­te­şe Be­le­di­ye Baş­ka­nı de­di­ği­mi­zi an­la­ya­cak­sı­nız. Muğla ve il­çe­le­ri­nin en büyük şans­sız­lı­ğı olan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye yö­ne­ti­mi­ni kı­nı­yo­ruz'' dedi.

Osman Gök­men
AK Parti Bod­rum İlçe Baş­ka­nı

YA­PI­LAN YA­TI­RIM VE HİZMET­LER­DE ADA­LETLİ DAV­RA­NIL­MA­SI­NI İSTİYORUZ

1.000.000'u aşan nü­fu­su, 13.247 km2 yü­zöl­çü­mü , 1479 Km kıyı uzun­lu­ğu , 569 ma­hal­le­si bu­lu­nan Muğla'mız Yerel yö­ne­tim ba­zın­da Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ça­tı­sı al­tın­da 13 İlçe Be­le­di­ye­miz ta­ra­fın­dan yö­ne­til­mek­te­dir.

Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ça­tı­sı al­tın­da her il­çe­ye eşit me­sa­fe­de, adil bir yö­ne­tim ol­ma­sı yö­ne­tim fel­se­fe­miz ol­ma­lı­dır. Bu gün bu an­la­yış­tan hala çok uzak­ta­yız. 6 be­le­di­ye­ye başka, 7 be­le­di­ye­ye başka an­la­yış gös­te­ril­mek­te­dir. Bü­yük­şe­hir olalı 7 yıl ol­ma­sı­na kar­şın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­nın ön­cü­lü­ğün­de 13 Be­le­di­ye Baş­ka­nı ile bir­lik­te şim­di­ye kadar sa­de­ce 1 top­lan­tı ya­pıl­mış ol­ma­sı, acı­dır ve çok dü­şün­dü­rü­cü­dür. Hiz­met an­la­yı­şı ola­rak bir il­çe­miz öz evlat, diğer il­çe­le­ri­miz adeta üvey evlat ay­rım­cı­lı­ğı­na tabi tu­tul­ma­ma­lı­dır. Her il­çe­miz Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­den aynı oran­da hiz­met ala­bil­me­li­dir.

Fa­ali­yet ra­po­ru­nu in­ce­le­di­ği­miz­de Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­de ça­lı­şan 3064 per­so­ne­lin 1.491'i Men­te­şe il­çe­sin­de ça­lış­mak­ta­dır. Bu sayı diğer 12 il­çe­de­ki top­lam ça­lı­şan per­so­nel sa­yı­sı­na eşit­tir.
2020 Yı­lın­da ya­pı­lan ka­mu­laş­tır­ma har­ca­ma­la­rı­nın top­la­mı 8.070.065,82 TL'dir. Ya­pı­lan ka­mu­laş­tır­ma­la­rın 7.964.519,08 TL'si Men­te­şe il­çe­sin­de ger­çek­leş­miş­tir. Bu rakam top­lam ka­mu­laş­tır­ma har­ca­ma­la­rı­nın % 98,7'sine kar­şı­lık gel­mek­te­dir.

Fen iş­le­ri daire baş­kan­lı­ğıy­la Yapı ve kont­rol iş­le­ri şube mü­dür­lü­ğü­nün pay­laş­mış ol­du­ğu 10 büyük ya­tı­rı­mın 8 adedi, Men­te­şe il­çe­sin­de ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­dır.

Yapım iş­le­ri ihale iş­le­ri şube mü­dür­lü­ğü­nün 2020 yı­lın­da ger­çek­leş­tir­di­ği 25.118.948,36 TL'lik iha­le­nin 20.514.650,00 TL'lik bö­lü­mü yani % 81,7 si Men­te­şe il­çe­sin­de­dir. Biz Men­te­şe il­çe­si­ne ya­pı­lan ya­tı­rım­la­ra karşı de­ği­liz. Ancak ya­pı­lan ya­tı­rım ve hiz­met­ler­de ada­let­li dav­ra­nıl­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz.

2020 yılı Fa­ali­yet ra­po­ru­na göre bütçe ge­li­ri­miz, tah­mi­ni bütçe ge­li­ri­nin 82 mil­yon TL üze­rin­de 798.380.292,35 TL ola­rak ger­çek­leş­miş­tir. Ama bu bütçe ge­li­ri­nin 181 mil­yo­nu İller Ban­ka­sı'ndan, 487 mil­yo­nu ise Mu­ha­se­bat Genel Mü­dür­lü­ğü'nden gelen pay­lar­dır. Mer­ke­zi ida­re­den gelen pay­la­rın top­la­mı 668 Mil­yon TL'dir. Yani bütçe ge­li­ri­nin % 91'i Mer­ke­zi ida­re­den gelen pay­lar­dan kay­nak­lan­mak­ta­dır. Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin kendi ya­rat­tı­ğı kay­nak sa­de­ce 130 Mil­yon TL , yani bütçe ge­li­ri­nin sa­de­ce % 9'udur. Vergi ge­lir­le­ri büt­çe­nin % 2,2'sini, Te­şeb­büs ve Mül­ki­yet ge­li­ri ise büt­çe­nin % 4,7'sine denk gel­mek­te­dir.

Yoğun göç alan ili­miz­de, yoğun in­şa­at fa­ali­ye­ti ol­ma­sı­na kar­şın haf­ri­yat döküm sa­ha­la­rı ol­duk­ça ye­ter­siz­dir. Bod­rum il­çe­sin­de­ki haf­ri­yat döküm top­la­mı 922.543 ton iken, bu sa­yı­lar Ula'da 55.446, Men­te­şe'de 200.488, Mar­ma­ris'de 113.130, Milas'da 2.901, Fet­hi­ye'de 17.425 ton­dur. Haf­ri­yat döküm sa­ha­la­rı­nın ye­ter­siz­li­ği se­be­bi ile in­şa­at atık­la­rı, ge­li­şi güzel yer­le­re dö­kül­mek­te, bu da çevre ve gö­rün­tü kir­li­li­ği ya­rat­mak­ta, can gü­ven­li­ği­ni olum­suz yönde et­ki­le­mek­te­dir.

Geç­ti­ği­miz yıl fa­ali­yet ra­po­run­da de­ğin­di­ği­miz gibi Göcek atık kabul te­si­si­miz yük­sek mik­tar­da atık top­la­ma fa­ali­ye­ti ya­pı­yor­ken, Ak­ya­ka atık kabul te­si­si­miz hala çok düşük bir ka­pa­si­te ile ça­lış­mak­ta­dır. Gö­ko­va kör­fe­zi­mi­zin te­miz­li­ği açı­sın­dan bu ko­nu­da daha yoğun bir çaba gös­te­ril­me­li­dir.

Mez­ba­ha te­sis­le­ri açı­sın­dan Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­sin­ce iş­le­ti­len 3 mez­ba­ha te­si­si bu­lun­mak­ta­dır. Bun­lar; Milas, Men­te­şe ve Mar­ma­ris mez­ba­ha te­sis­le­ri­dir. Or­ta­ca, Da­la­man, Fet­hi­ye ve Sey­di­ke­mer il­çe­le­ri­mi­zin ih­ti­ya­cı­na cevap ve­recek bir mez­ba­ha­nın daha bu böl­ge­de hiz­me­te gir­me­si ge­rek­li­dir.

Be­le­di­ye şir­ket­le­ri­ni in­ce­le­di­ği­miz­de üç şir­ke­ti­mi­zin “MUBEP LTD.ŞTİ, Bağ­ya­ka A.Ş., TOK­TAŞ A.Ş.” top­lam 2.252.076,61 TL kar elde et­ti­ği, ancak 5 şir­ke­ti­mi­zin “MUT­TAŞ A.Ş., MELSA LTD.ŞTİ , BEL­TES A.Ş., AK­YA­KA İkti­sa­di iş­let­me , AK­YA­KA & GÖ­KO­VA A.Ş.” top­lam 23.053.806,22 TL dönem za­ra­rı et­tik­le­ri gö­rül­mek­te­dir. Bun­lar içe­ri­sin­de tüm ula­şım hiz­met­le­ri­ni yü­rü­ten MUT­TAŞ A.Ş.'nin 2020 yı­lı­nı 22.633.457,21 TL za­rar­la ka­pat­ma­sı dü­şün­dü­rü­cü­dür. Be­le­di­ye­ye ait tüm toplu ta­şı­ma araç­la­rı­nı iş­le­ten, 611 araç­lık ka­pa­lı oto­park, 540 araç ka­pa­si­te­li açık oto­park ve 3.597 araç ka­pa­si­te­li yol üzeri oto­park iş­le­ten veya iş­let­ti­ren MUT­TAŞ'ın bu za­ra­rı dü­şün­dü­rü­cü­dür. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Mec­li­si ka­ra­rı ile oto­park iş­let­me hakkı çok düşük be­del­ler­le MUT­TAŞ'a ve­ril­miş­tir. MUT­TAŞ ta­ra­fın­dan be­lir­le­nen fiyat ta­ri­fe­si de ol­duk­ça yük­sek ol­ma­sı­na rağ­men MUT­TAŞ'ın yük­sek oran­da zarar et­me­si kabul edi­le­mez. Özel oto­park iş­le­ten­ler para ka­za­nır­ken, Be­le­di­ye­den bu oto­park­la­rın iş­let­me iha­le­si­ni alan fir­ma­lar kar eder­ken ve bu sek­tör gün geç­tik­çe daha çok ge­li­şir­ken, bir bu ko­nu­da fa­ali­yet gös­te­ren bir Be­le­di­ye şir­ke­ti nasıl zarar eder?!

Yol üstü oto­park­lar , açık oto­park­lar ve ka­pa­lı oto­park­la­rın buna talip olan ilçe be­le­di­ye­le­ri­ne bu ihale be­de­li üze­rin­den devri yö­nün­de yeni bir ça­lış­ma baş­la­tıl­ma­lı­dır. İste­yen ilçe be­le­di­ye­si­nin bu Be­del­ler üze­rin­den il­çe­le­rin­de­ki oto­park­la­rı iş­le­te­bil­me­le­ri­nin önü açıl­ma­lı­dır.

2019 yılı seçim bro­şür­le­rin­de yer alan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­nin il­çe­le­re yö­ne­lik ta­ah­hüt­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ni bek­li­yo­ruz. Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin ken­di­si­ne gelir ge­ti­recek olan şe­hir­ler arası oto­büs ter­mi­na­li in­şa­at­la­rı dı­şın­da il­çe­le­ri­miz­de ciddi bir ya­tı­rı­mı ne yazık ki bu­lun­ma­mak­ta­dır.

İşte bu ge­rek­çe­ler se­be­bi ile Muğla Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si 2020 Yılı Fa­ali­yet Ra­po­ru­na RET oyu ve­ri­yo­ruz.08.04.2020

 Ak Parti Meclis Grup Bşk. Hürol Önder - MHP Meclis Grup Bşk. Selim Bağ­cı­oğ­lu