MUĞLA TÜRK
Giriş Tarihi : 20-10-2020 23:40   Güncelleme : 20-10-2020 23:40

Muğla'da Konut Satışlarında Son Durum

Muğla'da Konut Satışlarında Son Durum

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TUİK) 2020 yılı Eylül ayı Konut Satış İsta­tis­tik­le­ri­ni ya­yım­la­dı. Bu kap­sam­da Muğla ve il­çe­le­ri­nin konut sa­tış­la­rı­nın yüzde % 8,2 arttığı be­lir­til­di.

KONUT SATIŞLARI EYLÜL AYINDADA  ARTIŞ GÖSTERDİ

 

TÜİK De­niz­li Bölge Mü­dü­rü Özer Coş­kun ta­ra­fın­dan ve­ri­len bil­gi­ye göre Muğla il genelinde konut sa­tış­la­rı %8,2 arttı.
Muğla'da konut sa­tış­la­rı 2020 Eylül ayın­da bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %8,2 ora­nın­da ar­ta­rak 2 174 oldu. Bu sa­tış­la­rın 631'i ilk satış, 1 543'ü ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Konut sa­tış­la­rın­da, İstan­bul 25 399 konut sa­tı­şı ve %18,6 ile en yük­sek paya sahip oldu. Satış sa­yı­la­rı­na göre İstan­bul'u, 12 677 konut sa­tı­şı ve %9,3 pay ile An­ka­ra, 8 153 konut sa­tı­şı ve %6,0 pay ile İzmir iz­le­di. Konut satış sa­yı­sı­nın düşük ol­du­ğu iller sı­ra­sıy­la 17 konut ile Hak­ka­ri, 24 konut ile Ar­da­han ve 63 konut ile Bay­burt oldu. Muğla ise Tür­ki­ye ge­ne­lin­de %1,6'lük payla 20. sı­ra­da yer aldı.
İpo­tek­li sa­tış­lar¹ %28,7 azal­dı
Muğla'da ipo­tek­li konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %28,7 ora­nın­da aza­lış gös­te­re­rek 544 oldu. 544 ipo­tek­li sa­tı­şın 190'ı ilk satış, 354'ü ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Aynı dö­nem­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise 35 576 konut ipo­tek­li satış so­nu­cun­da el de­ğiş­tir­di. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de top­lam konut sa­tış­la­rı için­de ipo­tek­li sa­tı­şın payı %26,0 olur­ken bu oran Muğla ili için %25,0 ola­rak ger­çek­leş­ti.
Diğer sa­tış­lar² %30,7 arttı
Muğla'da diğer konut sa­tış­la­rı bir ön­ce­ki yılın aynı ayına göre %30,7 ora­nın­da artış gös­te­re­rek 1 630 oldu. Bu sa­tış­la­rın 441'i ilk satış, 1 189'u ikin­ci el satış ola­rak ger­çek­leş­ti. Aynı dö­nem­de Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ise 101 168 konut diğer satış so­nu­cun­da el de­ğiş­tir­di.