DATÇA
Giriş Tarihi : 07-11-2020 18:43   Güncelleme : 07-11-2020 18:43

Datça'da 2600 Ögrenciye 1 Tohum 1 Saksı Kampanyası

Datça'da 2600 Ögrenciye 1 Tohum 1 Saksı Kampanyası

DATÇA'DAKİ 2600 ÖĞ­RENCİYE 1 TOHUM 1 SAKSI KAM­PAN­YA­SI

 Tüm Tür­ki­ye'de baş­la­tı­lan Ge­le­ce­ğe Nefes kam­pan­ya­sın­da ,Datça Orman İşlet­me Şefi Saner De­mir­taş , Datça Milli Eği­tim Mü­dü­rü Bü­lent Aldal 'a 2600 saksı ve to­hu­mu Datça'daki 2600 öğ­ren­ci­ye ulaş­tı­rıl­ma­sı için verdi.

DATÇA'DAKİ 2600 ÖĞ­RENCİYE  1 TOHUM 1 SAKSI KAM­PAN­YA­SI

 

İşlet­me Şefi Saner De­mir­taş yap­tı­ğı açık­la­ma­da ''Orman Genel Mü­dür­lü­ğü­mü­zün 11 Kasım Milli ağaç­lan­dır­ma gü­nü­ne özel ola­rak tüm Tür­ki­ye'de tüm öğ­ren­ci­le­re özel ola­rak ha­zır­la­dı­ğı tohum ve sak­sı­la­rı­nı İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­müz ara­cı­lı­ğıy­la öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze ulaş­tı­ra­ca­ğız'' dedi. Müdür Bü­lent Aldal ise yap­tı­ğı açık­la­ma­da'' Her çocuk' ta bir fidan ol­du­ğu gibi, bu fi­dan­lar aynı za­man­da sak­sı­da bü­yü­yecek ,her ço­cu­ğa' da orman sev­gi­si­ni aşı­la­mak için bir eği­tim yön­te­mi ola­cak. Bizde ka­tı­lım­cı bir pay­daş ola­rak bu gö­rev­de bu­lun­du­ğu­muz için onur du­yu­yo­ruz dedi.