DATÇA
Giriş Tarihi : 13-11-2020 20:43   Güncelleme : 13-11-2020 20:43

DATÇA JAN­DAR­MA­SI TEKNE MO­TO­RU HIR­SIZ­LA­RI­NI ELİYLE KOY­MUŞ GİBİ YA­KA­LA­DI

DATÇA JAN­DAR­MA­SI TEKNE MO­TO­RU HIR­SIZ­LA­RI­NI ELİYLE KOY­MUŞ GİBİ YA­KA­LA­DI

Datça 'da tekne mo­to­ru hır­sız­lı­ğı id­di­asıy­la gö­zal­tı­na alı­nan 3 zanlı tu­tuk­lan­dı.

DATÇA JAN­DAR­MA­SI TEKNE MO­TO­RU HIR­SIZ­LA­RI­NI ELİYLE KOY­MUŞ GİBİ YA­KA­LA­DI

 

Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Datça Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri, Cu­ma­lı Ma­hal­le­si Pa­la­mut­bü­kü Sokak mev­ki­in­de 3 adet tekne mo­to­ru ça­lın­ma­sı olayı ile il­gi­li yü­rü­tü­len so­ruş­tur­ma­da böl­ge­de de­tay­lı ka­me­ra araş­tır­ma­sı yaptı. Ka­me­ra ve PTS gö­rün­tü­le­rin­de şüp­he­le­ni­len 48 plaka bir araç Pa­la­mut­bü­kü mev­ki­in­de dur­du­rul­du. Ya­pı­lan kont­rol­ler­de suçta kul­la­nıl­dı­ğı de­ğer­len­di­ri­len motor sökme anah­tar­la­rı ele ge­çi­ril­di. Araç­ta bu­lu­nan Besin T. Ser­dar Ç., ve Ata­lay V. ise tekne mo­tor­la­rı­nı çal­dık­la­rı­nı iti­raf etti.
3 Şüp­he­li sevk edil­dik­le­ri mah­ke­me ta­ra­fın­dan tu­tuk­la­na­rak ce­za­evi­ne gön­de­ril­di