YATAĞAN
Giriş Tarihi : 04-01-2022 14:23   Güncelleme : 04-01-2022 14:23

Başkan Toksöz’den kamuoyuna bilgilendirme

Başkan Toksöz’den kamuoyuna bilgilendirme

Başkan Toksöz’den kamuoyuna bilgilendirme
Yatağan Demeç Gazetesi’nde 04.01.2022 tarihinde, “Toksöz Karşı Çıktığı Tesise Onay Vermiş”
başlığıyla yer alan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
tarafından yapılması planlanan Arıtma Çamuru Kurutma, Yakma ve Enerji Üretim Tesisi projesinin
ÇED Raporuna Yatağan Belediyesi’nin onay verdiğine yönelik yayınlanan belgede, ÇED yönetmeliğinin
8’inci maddesine vurgu yapılarak söz konusu projeyle ilgili, kurumumuzun yasal yetki, görev ve
sorumlulukları çerçevesinde ÇED başvuru dosyası hakkında 2021 Şubat ayı içerisinde görüş istenilmiş
olup, kurulacak olan tesisin “imar” yönünden herhangi bir sakınca teşkil etmeyeceğinden olumlu
görüş verilmiştir.
Ancak 16 Kasım 2021 tarihli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel
Müdürlüğü tarafından belediyemize söz konusu projenin “çevresel etkilerine yönelik” görüş ve
düşünceleri sorulmuş olup, belediyemiz çevre mühendisi tarafından söz konusu ÇED Raporu
incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilerek projeye itiraz edilmiştir:
“Ülkemiz 7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Paris
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile Paris İklim Sözleşmesinin tarafı
olmuştur. Ülkemizin ulusal katkı beyanına göre, sera gazı emisyonlarının 2030 yılında referans
senaryoya (BAU) göre artıştan %21 oranına kadar azaltılması öngörülmüştür. Proje Paris İklim
Anlaşması açısından uyulması gereken hedefler gözetilerek değerlendirildiğinde uygun olmadığı
açıktır. ÇED Raporu sayfa 4’te “Günümüzde arıtma çamurlarının en son işleme (bertaraf) yöntemi
olarak uygulanan yakma yöntemi Avrupa’da arıtma çamurlarının toplam kütlelerinin yaklaşık %15
kadarıdır. Bu uygulamada arıtma çamurları ya tek başlarına ya da diğer atıklarla birlikte yakılmalıdır”
ifadesi yer almaktadır. Söz konusu ifadeden farklı türde atıklarında yakılabileceği anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla tesiste yakılması muhtemel diğer atıklar ve buna bağlı çevresel, sosyal, halk sağlığı etkileri
değerlendirilmemiştir. Raporda bahsedilen koku önleme sistemleri hakkında detaylı bilgi verilmediği,
hangi yöntemin kullanılacağının (aktif karbon filtrasyon sistemi, ozon gazı uygulamaları vs.)
belirtilmediği, işletme aşamasında 800 metre mesafede yer alan konutların, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu vb. kurum ve sosyal tesislerin kokudan etkilenmesi ve
sorunun çözülememesi durumunda çamur kabulünün durdurulacağına dair taahhütlerin bulunmadığı
görülmüştür. Ayrıca ilçemizde yer alan ve 1982 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Yatağan
Termik Santralinin yerel halk üzerinde stres oluşturduğu ve tepkilere neden olduğu bilinmektedir.
Çalışma prensibi olarak Yatağan Termik Santrali ile aynı olan Arıtma Çamuru Kurutma, Yakma ve
Enerji Üretim Tesisi projesinin halk üzerinde yaratacağı psikolojik, sosyal ve sağlık etkilerinin ÇED
Raporunda irdelenmediği görülmüştür. ÇED Raporunda faaliyet kaynaklı oluşacak emisyonların
SKHKKY ‘e göre sınır değerlerin altında yer aldığı ve bu sebeple hava kalitesine katkı değerinin
hesaplanmadığı belirtilmiştir. İlçemizin hava kirliliği açısından hassas bir bölge olması sebebiyle,
Yatağan Termik Santrali emisyon verileri ile birlikte kümülatif değerlendirmenin yapılması elzemdir.
İlçemizdeki Yatağan Termik Santralinin varlığı gözetilerek proje için yer seçiminin tekrar gözden
geçirilmesi, alternatif başka ilçelerin değerlendirmeye alınması gerekmektedir. Bu bağlamda,
ilçemizin hava kirliliği açısından hassas bir noktada olması, projenin var olan hava kirliliğini arttırıcı
nitelikte olması, projenin kurulma alanının şehir merkezine ve sosyal alanlara yakın olması, oluşması
muhtemel koku problemleri nedeniyle halk sağlığı, sosyal ve çevresel problemlere yol açması ve
ilçenin sosyal gelişimine negatif etkilerinin olması sebebiyle söz konusu proje Belediyemizce uygun
bulunmamaktadır.”
Öte yandan, ilçemizde yayın yapan Yatağan Demeç Gazetesi maalesef ilkeli ve tarafsız yayıncılık
anlayışından uzak bir şekilde, belediyemizden hiçbir şekilde görüş almayarak 2021 Şubat tarihindeki

belgeyi yayınlayarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmiş ve belediyemize yönelik karalama kampanyası
yapmaya çalıştığını üzülerek görmüş bulunuyoruz.
Takdir, değerli Yatağan halkınındır!